همایش شادی درون

همایش شادی درون


7,397 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


2,409 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


2,845 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


5,349 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


2,428 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


5,728 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,920 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,660 تسهیل گر : محمد نسیمی