همایش شادی درون

همایش شادی درون


7,177 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


2,085 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


2,514 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,918 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


2,090 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


5,331 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,618 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,506 تسهیل گر : محمد نسیمی