همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,828 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,767 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


2,098 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,609 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,768 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,949 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,416 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,144 تسهیل گر : محمد نسیمی