همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,950 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,856 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


2,247 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,698 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,863 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


5,035 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,487 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,299 تسهیل گر : محمد نسیمی