همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,852 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,791 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


2,141 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,631 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,794 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,975 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,433 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,179 تسهیل گر : محمد نسیمی