گسترش افقهای زندگی
12
فروردین
به نظر شما ما انسانها چگونه مانع رسیدن خود به حوزه واحد و کشف حقیقـت وجـود امکانها می شویم؟ چه عواملی محدودیت زا هستند؟

تمام ترسها، محدودیت هستند. اگـر جـا بزنید و بگوئید «من نمیتوانم، نمیتوانم درست کارکنم» چـه روی خواهـد داد؟

تجربـه هـای نامناسب و ترس آور مجدداً بازخواهند گشت. مضاف بر این پیش داوری و قضاوت نسبت بـه دیگران نیز القاء نوعی محدودیت نسبت به خود است. هیچکدام از ما نمی خواهیم مورد انتقاد و پیش داوری قرار بگیریم اما به راستی خود ما هر چند وقت دربارهً دیگـران پـیش داوری میکنیم؟ در اصل با قضاوت نابجا محدودیت را در خود پذیرفتـه ایـم. هرگـاه انتقـاد یـا پـیش داوری میکنید هراندازه هم که کوچک باشد یادتان نرود که دیگران نیز بـا شـما چنـین خواهند کرد. فراموش نکنید هر چه از خود بروز دهید همان را دریافت خواهید نمود. بهتـر نیست محدود کردن افکارتان را کنار بگذارید و در عوض متعالی فکر کنید بین پیش داوری بی مورد و عجولانه، با بیان نظر و عقیده ی شخصی تفاوت فراوانـی وجـود دارد. بسیاری به تفاوت میان بیان عقاید شخصی و قضاوتهای بی مورد نسبت به اشخاص، بـی توجه هستند. اظهار عقیده، تنها بیان احساس و تفکر شخصی یک فرد نسبت به یـک موضـوع است. مثلاً این اظهار نظر است «ترجیح میدهم اینکار را انجام ندهم یا ترجیح میدهم به جای پیراهن قرمز، آبی بپوشم». اما دیگران را به سبب نپوشـیدن پیـراهن آبـی خطا کـار دانـستن و سرزنش کردن، دیگر ابراز عقیده نیست بلکه قضاوت بی مورد و انتقاد است. باید تفاوت بـین این دو موضوع را به خوبی درک کنید، چراکه انتقاد افراد را نقد مـیکنـد و سـعی در اثبـات گناه دیگران دارد تا سرانجام یک نفر خطاکار معرفی شود. در هر صـورت زمانیکـه از شـما نظرخواهی کردند مراقب باشید نظر شما به پیش داوری و انتقاد تبدیل نشود.

 

 

به همین شکل احساس گناهکاری بی  مورد و بیش از اندازه محدودیت در خود به وجود می آورد و اگر اشتباهاً به کسی آسیب رسانده اید از او صـمیمانه و قلبـاً پـوزش بخواهید و سعی کنید دیگر چنین حادثه ای روی ندهد. بیش از اندازه نسبت به احـساس گنـاه حساسیت به خرج ندهید. زیرا شما را از کسب تجربیات مفید و ارزنـده باز خواهد داشت و به هیچ وجه معرف حقیقت وجودی شما نیست.

وقتی تمایلی به بخشش نداشته باشید، در واقع پیشرفت خود را محدود کـرده ایـد. در بعـد روحی، بخشش این امکان را به ما میدهد که غلط را به درست، انزجار و عیب جویی را به فهم و خیرخواهی، و تنفر را به دلسوزی و شفقت تبدیل کنیم.

 

مشکلات را به عنوان موقعیتهای پیشرفت در نظر بگیرید. آیا در بحبوحه ی یک مشکل صرفاً به مرزبندی های محدود ذهن خود توجه دارید؟ آیا به خود میگوئید «بیچاره من، چـرا این مشکل باید سر راه من سبز میشد؟» یـا بـه جـای چنـین تفکراتـی در حـل مـشکل تأمـل میکنید. بسیاری مواقع نیاز نیست انسان بداند چگونه و به چـه ترتیبـی بعـضی اتفاقـات روی میدهد بلکه نیاز است تا به قدرت برتر هستی اطمینان کرد که  همه چیز مرتب است و اوضاع لحظه به لحظه بهترخواهـد شـد.  هنگام مشکل به امکان پذیرها امیدوار باشیم قادر به تغییر و تحول در خـود خـواهیم بود .

تغییرات میتوانند به صورتی باورنکردنی روی دهند، حتی به شیوه ای که شاید تصورش را هم نتوان کرد.

 

نویسنده: لوئیس ال هی

کتاب: قدرت در درون ماست

۵ ۱ vote
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x