گروهی از مردم مـرگ را بـر تغییـر تـرجیح میدهند
14
دی
معمولاً تغییر چیزی است که ما از دیگـران مـیخـواهیم، ایـن طـور نیـست؟ منظـورم از دیگران دولت مردان، تاجران، رؤسـا، همکارانمـان، پـدر، مـادر، بـرادر، خـواهر و در واقـع هرکس به غیر از خود ما است.
نمیخواهیم خود را تغییر دهیم ولی از همه انتظـار داریم کـه متحول شوند تا بلکه ما زندگی بهتری داشته باشیم. ولی درحقیقت هر تغییر واقعی اصـولاً بایـد از درون خودمان صورت گیرد. تغییر یعنی رهایی از بند احتجار، جـدایی، تنهـایی، خـشم، تـرس، درد و خلـق زنـدگی سراسر آرامش. خلق محیطی که در آن بتوان آرمید و از زندگی آنطور کـه هـست لـذت بـرد.

جایی که همه چیز با برنامه و مرتب پیش میرود. میخواهم ایـن مفهـوم را بکـار ببـرم کـه «زندگی فوق العاده است. در دنیای من همه چیز کامل است و من همواره درحال حرکـت بـه سوی خوبی بیشتر هستم». با این اوصاف برایم تفاوتی ندارد که زندگی ام در چه سمتی حرکت کند، زیرا میدانم درهر صورت به سوی خوبی پیش میرود و مرا قادر میسازد از تمام حالات و شرایط گوناگون بالاترین لذت ممکن را کسب کنم. در یکی ازجلسات خانمی با پریشانی بسیار در سخنانش مرتباً از کلمه درد استفاده میکـرد. سرانجام از من پرسید آیا امکان دارد به جای «درد» از کلمه ی دیگری استفاده کنم! در همـین حین به فکر آن روزی افتادم که دستم لای پنجره ی کشویی گیرکرده و آسیب شدیدی دیده بود. می دانستم اگر به درد توجه کنم و به آن فکر نمایم رنج زیادتری خواهم بـرد. بنـابراین سـعی میکردم به موضوعات دیگر فکر کنم و خود را بی توجه نشان دهم. با این شیوه درد بـسیاری که لزوماً باید تحمل میکردم کاهش دادم و حتـی سـبب شـدم زخـم بـسیار زودتـر از زمـان معمول التیام یابد. بر همین اساس اگر در شرایط بخصوص افکارمان را کنترل کنیم و نسبت بـه موضوعی خاص فکرمان را به تاخیر بیاندازیم و یا بـرعکس بـه آن سـرعت بخـشیم خـواهیم توانست به راحتی موقعیتها را دگرگون کرده و شرایط نامساعد را تغییر دهیم. آیا میتوانید به تغییر به عنوان یک خانه تکانی درونی نگاه کنید؟ اگر کم کم شروع شود به زودی پایان خواهد یافت. نیاز نیست ناگهان همه چیز متحول شود بلکـه اینکـار نیـاز بـه زمان و تامل دارد. اگراندک اندک دست به کار شوید به سرعت موفق خواهید شد.

یگانه راه و روش تغییر و تحول آن است که به درون خود رجوع کنید و مشتاق ایجاد تغییرات مثبت درخود باشید. «درست است، مردم در ابتدای سال جدیـد انـواع مختلـف تـصمیمات تـازه را بـرای بهبـود کیفیت زندگی خود میگیرند. اما به دلیل اینکه هیچگـاه اهمیـت تغییـر و تحـول درونـی را مدنظر قرار نمیدهند در اجرای تصمیمات جدید به سرعت با شکست مواجه میشـوند.»

مـثلاً میگویند «من دیگر سیگار نمیکشم.» چنـین جملاتـی نـه تنهـا ذهـن ناخودآگـاه را هـدایت نمیکنند بلکه القاء کننده افکار و سخنان منفی نیز هستند.

در عوض میتـوان گفـت «علاقـه و میل به سیگار مرا ترک گفته و حالا من از دست آن آزاد شده ام.» تا زمانی که تغییرات درونی درخود ایجاد نکنیم و تا زمانی که فرآیند شکل گیری افکـار مثبت را در ذهن خود تقویت نکنیم هیچ تغییر بیرونی در ما روی نخواهد داد. بـا ایـن وجـود تحول درونی میتواند کار بسیار ساده ای باشد زیرا لازمه آن فقط تغییر افکار است . لحظه ای که قصد ایجاد تحول نمودید، مطمئن باشید کـه جهـان بـه بهتـرین شکل شما را یاری خواهد کرد و لوازم و شرایط اینکار به صورتی خارق العاده برایتان فـراهم خواهد شد. ممکن است این نیاز یک نوار،کتاب، معلـم یـا دوسـتی باشـد که بـه سـبب یـک جمله ی او شما دگرگون شوید .

در ابتدای تغییرات ممکن است شرایط به ظاهر بدتر از گذشته جلوه کند ولـی بـه مـرور اوضاع مرتب خواهد شد. این پـستی و بلنـدی هـا نـشان دهنده ی آغـاز فرآینـد تحـول هـستند. مشکلات یکی پس از دیگری رخ می نمایند و بدین ترتیب میتوان بـه عمـق آنهـا پـی بـرده و برطرفشان کرد. در ابتدای کار ناامید نشوید و نگویید که بی فایده است . کافی است منطقـی و برنامه ریزی شده به فعالیت ادامه دهید و از تلقین های مناسب استفاده نمائید. فرآیند تغییر البته از زمانی که تصمیم به تغییر و تحول میگیرید تا وقتـی کـه شـاهد تغییـرات باشـید دورهایی از گذر که حتی میتواند با سختی و احتمـالاً فـشارهای گونـاگون نیـز همـراه باشـد را خواهید گذراند. در واقع شما بین افکار قدیم و تفکرات جدیدتان مردد و دودل خواهید شـد.  مرتبا در این دو حالت یعنی افکارجدید و قدیم شک میکنید. باید به گذشته بازگردید و وجه تمایزهای آن یا آینده را بیابید.

اما اگر به خاطر خطا یا عقب گردی کوچک خود را سرزنش کنید بـه زودی خویش را درمرحله ای از تغییرات منفی و مأیوس کننده خواهید یافت. درضمن از تمـام وسایل و امکانات روحی یا فیزیکی موجـود بـرای پیـشرفت خود سـود بجوییـد و بـه فرزنـد کوچک درون نیز از هر لحاظ اطمینان خاطردهید.

اما به یاد داشته باشید که هیچکس نمیتواند برای شما کاری انجام دهد، بلکه تنها قدرت شما و تصمیم شما مهم است.

نویسنده: لوئیس ال هی

 کتاب : قدرت در درون ماست

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x