همه ی ما اشتباه میکنیم…
1
دی

اشتباه حین فراگیری امری عادی است. همانطوری که گفتم بـسیاری از مـا بـه قـصد تعلـیم و یادگیری پیش میرویم ولی متاسفانه به خود شانس یادگیری نمیدهیم.

زیرا اگر مطلب را در همان چند دقیقه ی اول به خوبی فرا نگیریم بلافاصله نتیجه گیری میکنیم که قابلیت یادگیری نداریم. یادگیری مستلزم زمان است. هنگامی که قصد شروع فعالیتی داریـد ممکـن اسـت در ابتـدا احساس کنید در کارتان مشکلی وجود دارد. برای درک بهتر موضوع لحظه ای دستهایتان را در یکدیگر قفل کنید. خواهید دید که در این تمرین یک راه بیشتر وجود ندارد . وقتی دستهـای خود را در هم قفل کردید دقت کنید کدامین شست بالای دیگـری اسـت . حـالا دسـتهایتان را باز کرده به صورتیکه شست دیگر بالای شست اولی باشد و آنها را ببندید، به نظر کمی عجیب می آید. حتی ممکن است فکر کنید اشتباه انجام داده اید. ولـی ایـن حرکـت را چنـد بار تکـرار کنید، حال چه احساسی دارید؟ دیگر به نظر زیاد عجیب نیست چون به آن عادت کرده اید. این دقیقاً همان حسی است که برای یادگیری مطالب جدید روی میدهد. در ابتـدا ممکـن است عجیب و تا حدودی متفاوت باشد، اما متاسفانه ما سریعاً نسبت به آن قضاوت مـیکنـیم. در حالیکه فقط با مقدار کمی تمرین برایمان طبیعی خواهد شد .

 

مـا قـصد نـداریم یـک روزه عاشق واقعی خود شویم بلکه هر روز میزان بیشتری از عشق را برای خود تعریف میکنـیم تـا اینکه سرانجام در طی دو یا سه ماه پیشرفت می کنیم. در حقیقت خطاها و اشتباهات، پله های پیشرفت هستند. آنها نقش یک معلم را بـرای مـا دارند و از این جهت بسیار با ارزش خواهند بود . خـود را بـه سـبب یـک اشـتباه سـرزنش و مواخذه نکنید. اگر امیدوار و آرزومند به پیشرفت باشید میتوانید از خطاهـا درس گرفتـه و از آنها به عنوان سکوی پرتاب و ترقی سود بجوئید. بعضی ها پس از مدت زیادی تمرین، متعجب میشوند چـرا هنـوز افکـاری کـه نبایـد بـه ذهنشان خطور کند به فکرشان می آید. موفقیت نیازمند یادآوریهای مکرر و زیـاد اسـت. نـه اینکه کنار کشیده و دسـت روی دسـت گذاشـته و بگـوئیم «فایـده ی ایـن کارهـا چیـست؟». همزمان با یادگیریِ روشهای جدید باید با خود با احترام و مهربانی برخورد کنیم . مثال ذهن به عنوان یک درختچه را همیشه بیاد داشته باشید. زمانی که علف های هرز یعنی افکار منفـی در کنار آن رشد کرد باید با سرعت هر چه تمام تر آنها را وجین کنید.

 

جندین را برای درس گرفتن ا ز اشتباهات زندگی :

نتایج امیدوار کننده را تجسم کنید

قدم بعدی این است که از خود تعریف کنید .

نکات منفـی خـود را دوسـت داشـته باشـید.

مرحله آخر دوست داشتن خود است.

برگرفته  از کتاب: قدرت در درون ماست

نویسنده: لوئیس ال هی

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x