ثبت شکایات

کاربر گرامی:

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این وب سایت در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک کاربر ، شکایتی دارید می توانید شکایت خود ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

جهت ثبت شکایات میتوانید مسائل مربوط به خود را از طریق راه های ذکر شده  در بخش تماس با ما پیگیری و رفع کنید