با خودمان صادق باشیم
5
بهمن
صداقت کلمه ای است که بسیار از آن استفاده میکنیم ولی تا بـه حـال کمتـر بـه عمـق و اهمیت آن پی برده ایم. صداقت هیچ منافاتی با اخلاق و یا با سطح و طبقـه خاصـی از جامعـه ندارد. برخلاف تصور عامه، درستکاری نتیجه اش بدبختی و محدودیت نیست بلکه نمودی از عشق است.

اهمیت صداقت با دقت در قانون عمل و عکس العمل آشکار میشـود. یعنـی هـر آنچـه از خود بروز دهیم نظیر آن به ما باز خواهد گشت. زیرا همانطور که می دانیم این قـانون در هـر سطحی از سطوح زندگی نمود دارد. اگر دیگران را سرزنش کرده یا در حق آنهـا پـیش داوری نمائیم، بدون تردید با خود ما نیز چنین خواهد شد. اگر همیـشه عـصبانی و ناراحـت باشـیم، مطمئناً از دیگران نیز عصبانیت و پرخاشگری خواهیم دید اما در عوض عشق به خود، ما را با محبت زندگی و حقیقت امور همسو خواهد نمود.

به عنوان مثال اگر بفهمید خانه شما بر اثـر ورود دزد، خـراب و درهـم شـده، آیـا بـدون درنگ خود را قربانی تصور میکنید و میگوئید «خدای من چـه کـسی ایـن کارهـا را انجـام داده؟». البته این احساس عادی و قابل قبولی است. همه پس از چنـین حـوادثی ایـن افکـار بـه ذهنشان خطور میکند. اما آیا به راستی تامل میکنید که چرا چنـین اتفـاقی بـرای شـما روی داده است؟ باز هم میگویم که متاسفانه بسیاری از ما مسئولیت کارهای خود را برعهده نمیگیریم. یا حداقل اگر مسئولیت پذیر هستیم موردی و انتخابی اسـت.

نپـذیرفتن مـسئولیت و دیگـران را مقصر دانستن کار فوق العاده آسان و بی دردسری است، ولی باید دانست تـا زمانیکـه نپـذیریم همه چیز از درون خود ما روی داده و اطرافیان در این رویدادها نقش کمی دارند، رشـد روح و روان امکانپذیر نخواهد بود. زمانیکه میشنویم از کسی دزدی شده یا چیزی را از دست داده آیا نبایـد در ذهنمـان ایـن سئوال مطرح شود که «خوب خود او از چه کسی سرقت کرده یا سبب از دست دادن مال چه کسی شده؟». اگر با دقت وکنجکاوی به رویدادهای اخیر زندگی آن فرد توجـه شـود مطمـئن باشید نکات قابل توجهی کشف خواهد شد. اگر به عقب بازگردیم و به زمانی کـه چیـزی را به دست آوردیم بیاندیشیم و سپس در از دست دادن چیز دیگری دقت و توجه کنـیم، سـریعاً ارتباط بین این دو روشن خواهد شد.

وقتی چیزی را که متعلق به ما نیست برداریم بدون شک جنس باارزش تـری را از دسـت خواهیم داد. ممکن است پول یا شیء خاصی را از جایی برداریم و به دنبـال آن روابطمـان بـا شخص صاحب آن و حتی شخص دیگری تیره یا قطع شود. اگر تمبر یا خودکار یا چیزهایی کوچک نظیر آن را برداریم امکان دارد دعوت نهاری را از دست دهیم یا مثلاً به حرکت قطار نرسیم. البته این حرکات اغلب سبب ایجاد ناراحتی هـای فـراوان به شکلهای گوناگون نیز میشود.

اگر در زندگی اکثر کارها برخلاف میل شما پیش میرود یا همیشه در حال از دست دادن هستید بهتر است الگوهای خود را در دریافتها و درآمدهایتان بررسی و بـازنگری کنیـد. در عین حال بسیاری از مردم که مغرورانه خـود را از هرگونـه دزدی، خیانـت، و مـواردی ایـن چنین مبری میدانند ممکن است سبب زایل شدن وقت یا اعتماد به نفس دیگران بدون اینکه متوجه شوند شده باشند. هر زمان که دیگران را مقصر دانسته و خشمگین میکنیم، در واقع ارزش آنها را پائین آورده ایم و به بیان دیگر مرتکب نوعی دزدی شده ایـم. بـرای دسـتیابی بـه صداقت حقیقی در تمام زمینه ها به آرامش، بازنگری و خودسازی نفس نیاز است.

نویسنده : لوئیس ال هی

کتاب: قدرت در درون ماست

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x