ارزش آنچه را که دارید بدانید
24
اسفند

مرد جوانی را میشناختم که خودش را به دلیـل اینکـه قـادر نیـست محبـت و وفـاداری دوستانش را جبران نماید سرزنش میکرد. به او متذکر شدم کـه گـاهی اوقـات قـدرت برتـر هستی نیازهای ما را به گونه ای برطرف میکند و به شکلی بـه مـا محبـت مـیکنـد کـه مـا بلافاصله قادر به جبران آن نیستیم. به هر شکلی که طبیعت تصمیم به برآوردن نیاز شما گرفت برای آن ارزش قائل شـوید و شاکر باشید، زیرا زمانی خواهد رسید که شما به دیگری کمک میکنیـد. البتـه قـرار نیـست موضوع همواره مالی باشد و پول نقش ایفا کند بلکه شاید موضوعات دیگـری از قبیـل زمـان، محبت، دلسوزی و …. مطرح باشند.

اشتباه اکثر ما این است که گاهی این ارزشهای انـسانی را دست کم گرفته و مهم نمیدانیم. من روزهای فراوانی را به یاد می آورم که مشکلات بسیاری داشـتم و دیگـران لطـفهـای فراوانی به من می نمودند ولی در آن زمان قادر به جبران کوچکترین کمـک آنهـا نبـودم. امـا سالها بعد این فرصت را یافتم تا خودم به دیگران کمک کنم.

اغلب تصور مـیکنـیم جـواب لطف و مساعدت دیگران را باید بلافاصله داد البتـه ایـن موضـوع در حالـت عـادی معقـول و اجتناب ناپذیر است. مثلاً در قبال گرفتن هدیه ای، دادن هدیه به آن شخص میتواند مفید باشد ولی به یاد داشته باشید همواره پاسخ محبت به شکل مادی و متعارف آن نیست.  یاد بگیرید در قبال پذیرش لطف و محبت دیگران تـشکر و قـدردانی را فرامـوش نکنیـد. بیاموزید پذیرش نیکی ها و احساسات چگونه است زیرا قدرت برتـر بـه چگـونگی پاسـخ و گیرایی شما اهمیت زیادی میدهد. این نکته را فراموش نکنید که بسیاری از ناهماهنگی هـا و ناهنجاری های اجتماعی در برخوردها ناشـی از بـی دقتـی در دریافـت الطـاف و محبـتهـای دیگران است.

وقتی کسی به شما هدیه میدهد، خوشحال و شاداب با خنده از وی تشکر کنید. اگر به او بگوئید «اَه، این رنگش را دوست ندارم یا این که اندازه ام نیست»، تضمین میکنم کـه او پـس از این دیگر به شما هدیه نخواهد داد. آن را مودبانه بپذیرید و اگر واقعاً برایتان به درد بخـور نیست به شخص دیگری که برایش مناسب است بدهید.

اگر قدر چیزهایی را که داریم بدانیم و شکرگزار باشیم میتـوانیم خوشـی هـا و لحظـات مفید بیشتری داشته باشیم. اما برعکس اگر برکمبودها و نارسائی ها تاکید کنیم آسیبش متوجه خودمان خواهد شد. مثلاً اگر مشکل مالی داریم و به کسی بدهکاریم به جای سرزنش خود و ایجاد ناراحتی مضاعف باید خود را ببخشیم. از راه تمرکز مثبت و انجام تلقین های متوالی باید سعی کنیم قرض خود را پرداخت شده به حساب آوریم تا زمان و امکانش در دنیای واقعی نیز زودتر فرا رسد. بهترین راه حل برای کسانی که مشکل اقتصادی دارند این است که به آنها آمـوزش دهـیم چگونه در خودآگاه و به بیان دیگر در ذهن خود فضایی مثبت و مناسب برای کنار آمـدن بـا این قضیه ایجاد کنند.

این روش بسیار موثر و بادوام تر از آن است که بـه آنهـا مقـداری پـول دهیم. منظورم این نیست که هیچ وقت به دیگران کمک نکنید بلکه مـیخـواهم بگـویم بـه دلیل وجود حس بی اهمیتی به نام «احساس گناه» به دیگـران پـول ندهیـد! مـردم مـیگوینـد «خوب، باید به دیگران کمک کنم، مگه نه !؟» ولی مگر نه اینکه شما هم جزو همان دیگران هستید. شما نیز ارزش پول دار بودن و کامیابی را دارید. اما فراموش نکنید خودآگـاه شـما بـا ارزش ترین حساب بانکی است کـه مـیتوانیـد داشـته باشـید. اگـر در آن افکـاری بـا ارزش بگذارید، بزرگترین بهرهُ ممکن را برداشت خواهید کرد.

کتاب: قدرت در درون ماست

نویسنده: لوئیس ال هی

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x