احساسات، تایمرهای درونی ما هستند
24
فروردین
هنگامی که در خانوادهای که دارای مشکلات اخلاقی، رفتاری است و در آن اصول تربیتی در اثر مشاجرات مکرر خانوادگی رعایت نمیگردد پرورش یابیم، می آموزیم از هرگونه منـاظره ی مثبت و منفی، حتی لفظی کناره بگیریم که نتیجه ی این عمل نفی احساساتمان است. 

در این مواقع غالباً اعتماد به دیگران سلب میشود و حتی در هنگام نیاز نیز از مطرح کردن و کمک خواسـتن صرف نظر میگردد.  متقاعد خواهیم شد باید به اندازه ی کافی قوی بود تـا بـا مـشکلات شخـصاً کنار آمد. مشکل از اینجا آغاز میشود که به این ترتیب دچار تناقض با احساسات خـود شـده و در برقراری رابطه با خودمان نیز ناتوان میشویم. احساسات مهمترین زنجیره ی ارتباطی با خود و جهان پیرامون است و دراصل شاخص رفتاری ما را تشکیل میدهد. محدود کردن و متوقف نمودن احساسات، ما را به سوی مشکلات بیشتر و مهمتری سـوق میدهد که حتی ممکن است به بیماریهای فیزیکی نیز ختم شـود و تبدیل به افسردگی میشود.

متاسفانه امروزه بسیاری از مـردم از افسردگی یا حتی افسردگی مزمن رنج میبرند. از نظر فرد افسرده رهـایی از افـسردگی بـسیار دشوار است. چنین حالتی زمینه ساز آنچنان اوقـات مـایوس کننـده ای مـیشـود کـه هـدف و انگیزه ی انجام هرکاری را نابود می نماید. نمیدانم شما تا چه اندازه مذهبی هستید اما هر اتفاقی هم که بیافتد، ظرفها همیشه بایـد شسته شوند! شما نمیتوانید سوراخ ظرفشویی را در حالیکه مملو از آشغال و کثافـات ظـروف است به حال خود بگذارید و آنگاه بگوئید «چون شخـصی فـوق العـاده مـذهبی هـستم اصـلاً نیازی به شستن ظرف ندارم» . مشابه همین موضوع درباره احساسات و ذهن شما روی می دهد، اگر میخواهید ذهنی داشته باشید که آزادانه تحرک و جـستجو کنـد و عـاری از هـر گونـه کثیفی و زشتی باشد باید تفاله فکرهای نادرست و کثیف را از ذهنتان پاک کنید.

احـساس را درسـت حـس کنید زیرا به کمک آن سلامتی را باز خواهید یافت . اگر به خودتان اجازه ندهید تا آنچـه را که در درونتان میگذرد دریابید نمیتوانید فرآیند سلامت سازی روح و جسم را آغاز کنید.

به بیان دیگر، بسیاری از ما در زندگی تنها از احساسات منفی نظیر تقصیرکاری، حسادت، ترس و ناراحتی استفاده میکنیم. تجربیاتی را تقویت میکنیم که خواهان آنها نیستیم. اگـر بـه عوامل درونی خشم، تقصیرکاری، حسادت و ترس با حوصله و عمیـق دقـت نکـرده و عوامـل اصلی آن را درک نکنیم باز هم این نوع احساسات منفی خلق خواهند شد .

الیزابت کوبلر در جلسات خود از روش فوق العادهای کـه آن را «ظاهرسـازی» مـینامـد استفاده میکند. او به اشخاص پاک کن و دفترچه تلفن میدهد و از آنها میخواهد نوشته هـای دفترچه را با تمام قدرت پاک کنند تا بدین ترتیب فرصت بروز احساسات فراهم شود. هنگامیکه خشم خود را کنترل کرده و کاهش میدهید به پیروزی بزرگی دست یافته ایـد که باید غنیمتش بشمارید، بخصوص اگر در خانواده ای هـستید کـه عـصبانیت در آن پذیرفتـه شده نیست. ممکن است برای بار اول کمی عجیب به نظر بیاید ولی زمانیکه به آن واقف شوید بـسیار جذاب و قدرتمند خواهد بود

اگر به زندگی و ارتباط روحمان با قدرت جهانی اعتماد داشته باشیم، این گونه احساسات منفی با همان سرعت ایجاد شده ناپدید خواهند شد. میتوان به زندگی اعتماد کرد و پـذیرفت که همه چیز طبق برنامه و حکمت خاص و مشخص خود در بهتـرین زمـان و مکـان ممکـن توسط قدرت برتر اجرا میگردد.

کتاب: قدرت در درون ماست

نویسنده : لوئیس ال هی

۴ ۱ vote
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x